Бичиг Баримтын Орчуулга, Хуулбар Баталгаажуулах

Бичиг баримт орчуулах, хуулбар баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал:

  1. Иргэн, хуулийн этгээд эсвэл тэднийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт;
  2. Нотариатаар гэрчлүүлэх баримт бичиг эсхүл орчуулга хийлгэх баримт бичгийн эх хувь;
  3. Төлбөр төлсөн баримт, үйлчилгээний хураамж – 15 син.доллар.

Жич: Зөвхөн Монгол Улсын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, гэрлэлтийн гэрчилгээ, жолооны үнэмлэх болон бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний баталгаат орчуулгыг хийнэ.

Төлбөр тушаах дансны мэдээлэл:

UOB Bank
Account Name: Embassy of Mongolia
Account No.: 136-311-585-9