You are here
Home > Тодорхойлолт авах

Тодорхойлолт авахад бүрдүүлэх материал:

  1. Өргөдлийн маягтыг бөглөх;
  2. Иргэн, хуулийн этгээд эсвэл тэднийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт;
  3. Төлбөр төлсөн баримт, үйлчилгээний хураамж – 15 син.доллар.

Төлбөр тушаах дансны мэдээлэл:

UOB Bank
Account Name: Embassy of Mongolia
Account No.: 136-311-585-9

Top